Våra verksamheter

Uppdraget

Enhetens huvudansvar är förvaltningens arbete i stadens planprocess för att säkerställa och dokumentera kulturvärden (kulturhistoriska, estetiska och sociala) utifrån Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen, Göteborgs stads kulturprogram och Kulturmiljöprogram för Göteborgs stad. Stadsutvecklingsenheten är en remissinstans vid plan- och byggfrågor i staden. I uppdraget ingår också att förmedla kunskap och forskningsresultat för allmänheten. Det gör vi i föredrag, visningar, seminarier, publikationer, kulturmiljörapporter, arkeologiska utgrävningar, arkeologimontern i museets foajé och löpande i museets utställningar.

Kulturförvaltningen utvecklar ett arbetssätt för Kulturplanering. Den innefattar fem kulturvärden som staden ska ta avstamp i när den växer och utvecklas; Kulturmiljövärden, Kulturella mötesplatser, Konst, Kreativa verksamheter samt Identitet. På Stadsutvecklingsenheten jobbar vi med att inventera och utveckla dessa värden i stadsutvecklingen i stort.

Kulturmiljö & Arkeologi

Kulturmiljö och arkeologi utgör viktiga och unika värden inom stadsutvecklingen. På enheten görs bland mycket annat förstudier, bedömningar, arkeologiska förundersökningar och undersökningar och kunskapsunderlag. Vi svarar också på plan- och bygglovsärenden och ger rådgivning.
Läs mer om vårt arbete inom arkeologi
Läs mer om vårt arbete inom bebyggelse

Göteborgs namnberedning

Vad är det första man frågar när man kommer till en plats: var ligger det, vad heter det? Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, vägarna och torgen inte hade namn, såväl för turisten som för brandkåren! I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra stadsdelar, trafikleder, gator, broar, hamnar, parker, torg, sjukhus, skolor och vägar ska heta. Förslagen läggs fram till kulturnämnden för beslut. Läs mer!

Staden och Västlänken

Västlänken ska göra det lättare för folk att resa och binda ihop regionen. Tre nya tågstationer ska byggas vid Centralen, Korsvägen och Haga. Göteborgs stadsmuseum har i uppdrag att bevaka att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, byggnaderna, parkerna och fornlämningarna skadas så lite som möjligt. Museets arkeologer och bebyggelseantikvarier har tagit fram fyra åtgärdsplaner samt två kulturmiljövisioner varav den ena har resulterat i ett förvaltningsövergripande handlingsprogram. Läs mer

Bli fornlämningsfadder

Att vara fornlämningsfadder innebär att man har uppsikt över en fornlämning i kommunen som man känner speciellt för. Det kan vara en milsten, skålgrop, gravhög, stenröse, fångstgrop, en stenåldersboplats eller något annat spännande. Läs mer