bebyggelse

Runt omkring oss finns spår som människor har lämnat efter sig i landskapet, byarna och städerna.
Dessa spår är en värdefull tillgång i vår vardag.

Stadsmuseets bebyggelseantikvarier arbetar varje dag med att lyfta fram, beskriva, värdera, analysera och värna de kulturhistoriska värdena i Göteborgs stadsutveckling. Arbetet omfattar bebyggelse och andra strukturer såväl på landsbygden, i innerstaden och i förorten, kulturlandskap och grönområden.

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skyddas på olika sätt genom flera olika lagstiftningar som vi i vårt arbete förhåller oss till. Dessa är Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen samt Miljöbalken. I Göteborgs stad finns de tre kulturmiljöprogrammen Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Del I, II och III. Programmen beskriver ett stort urval av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna och byggnaderna som finns i hela Göteborg och som speglar dess utveckling. De tre programmen är viktiga utgångspunkter i vårt arbete.

Vi utför också en mängd olika uppdrag där vi värnar om, och preciserar, de kulturhistoriska värdena för enskilda byggnader eller större områden. All den kunskap vi samlar in om Göteborgs kulturmiljöer försöker vi sprida på olika sätt.

bevarandeprogram

Värdefull bebyggelse

I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar.

Läs mer

artikel

Historien om Lundby kyrkogårdar

Ett besök på Lundbys kyrkogårdar är en innehållsrik upptäcktsfärd genom Göteborgs och Hisingens långa historia.

Upptäck kyrkogårdarna här