arkeologi

Arkeologi är kunskapen kring människans förhistoria genom studier
av materiell kultur, ett ämne som intresserar många människor.

Göteborgs stadsmuseum har en lång tradition av att bedriva arkeologi, en tradition som sträcker sig från början av 1910-talet fram till idag. Ända sedan Georg Sarauws dagar har Västsveriges forntid varit ett angeläget område för både forskare och allmänhet.

Fornlämningar samt en del fornfynd är skyddade av Kulturmiljölagen och får inte förstöras eller skadas. I samband med nya vägar, bostäder och växande städer kan dock andra samhällsintressen ställas emot vikten av att bevara. Då en fornlämning berörs av planerad exploatering är det upp till länsstyrelsen att besluta om huruvida fornlämningen får tas bort eller ej. Detta görs i så fall genom en arkeologisk undersökning. Länsstyrelsens beslut föregås vanligtvis av en grundlig utredning/förundersökning.

Vårt uppdrag

Arkeologerna vid Göteborgs stadsmuseum utför på uppdrag utredningar och undersökningar i Göteborgs kommun. Uppdragen kan gälla samtliga tidsperioder, från stenålder fram till 1800-talet, och variera i omfattning. Efter fältarbetet redovisas resultaten i en arkeologisk rapport som beskriver undersökningen och ger en tolkning av resultaten.

Utöver uppdragsarkeologin arbetar museets arkeologer inom olika forskningsprojekt samt publicerar artiklar och böcker, i huvudsak med fokus på västsvensk arkeologi.

Göteborgs stadsmuseum tar också fram kulturhistoriska underlag för samhällsplaneringen och svarar för rådgivning i fornlämningsfrågor åt kommuner, statliga verk, enskilda exploatörer och företag.

Bli fornlämningsfadder

För närvarande finns 50 fornlämningsfaddrar i Göteborgs kommun. Tillsammans sköter vi om 128 fornlämningar.

Mer detaljer

Arkeologiska rapporter

Här kan du söka efter arkeologiska rapporter som du kan ladda ner och läsa.

Sök rapporter här

Arkeologiska fynd

anvisningar till grävaktörer

Här hittar du anvisningar för inlämning av arkeologiska fynd om du är grävaktör.

Läs mer

Tips för skolor

Under jorden i Göteborg

Utgrävningar ger kikhål in i det förflutna och kan både visa människornas levnadsvillkor förr och spegla större historiska skeenden. Nu har Arkeologerna satt samman undervisningsmaterial för grundskolan.

Arkeologernas webbplats