Stadsutveckling

kulturvärden i fokus

I januari 2018 bytte Kulturmiljöenheten på Göteborgs Stadsmuseum namn till Stadsutvecklingsenheten. Enhetens uppdrag består av, precis som tidigare, att säkerställa kulturhistoriska värden i den stadsutveckling som sker. Nytt från och med 2018 är att enhetens uppdrag även innefattar att belysa och utveckla sociala värden och estetiska värden. Enheten ska också arbeta för att dessa kulturvärden är i fokus under hela stadsutvecklingsprocessen – före, under och efter.

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia.  Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att få till en hållbar utveckling är det viktigt att bevara och utveckla de unika kulturvärden som finns i hela Göteborg, allt från historiska miljöer, och fornlämningar till samtida mötesplatser.

På enheten arbetar bebyggelseantikvarier, utvecklingsledare, arkitekturkonsulent och arkeologer. Enheten fungerar bland annat som remissinstans i kommunen, utför olika typer av uppdrag och arbetar strategiskt med kulturvärden samt barn och unga i stadsutvecklingen. I det nya uppdraget ingår det också att enheten ska arbeta förvaltningsövergripande, det vill säga verka för hela Kulturförvaltningen, även om enheten fortsatt är placerad på Göteborgs stadsmuseum.

Snabblänkar

Namnberedningen- så får stadens gator sina namn
Upptäck Lundby kyrkogårdar
Stadsbyggnadskvaliteer i Södra Kungsladugård
Läs om spår i staden som berättar om 400 år av stadsutveckling
Sök rapporter om arkeologi och kulturvärden 
Stadens stadsutvecklingsprojekt samlat (webbsida)