Stadsutveckling

kulturvärden i fokus

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia.  Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. För att få till en hållbar utveckling är det viktigt att bevara och utveckla de unika kulturvärden som finns i hela Göteborg, allt från historiska miljöer, och fornlämningar till samtida mötesplatser.

Vi har en bred kompetens. På enheten arbetar bebyggelseantikvarier, utvecklingsledare, arkitekturkonsulent och arkeologer. Enheten fungerar bland annat som remissinstans i kommunen, utför olika typer av uppdrag och arbetar strategiskt med kulturvärden samt barn och unga i stadsutvecklingen.

Kulturplanering

Kulturplaneringen är en viktig del av hur Göteborgs stad arbetar med kultur. Den innefattar fem kulturvärden som staden ska ta avstamp i när den växer och utvecklas; Kulturmiljövärden, Kulturella mötesplatser, Estetik, Kreativa verksamheter samt Identitet. På Stadsutvecklingsenheten jobbar vi med att inventera och utveckla dessa värden i stadsutvecklingen i stort.

Som en viktig del i att öka göteborgarnas inflytande finns på enheten också en arkitekturkonsulent som håller i ett nätverk med arkitekturpedagoger som arbetar med metoder för att involvera barn och unga i stadens utveckling.

Kulturmiljö & Arkeologi

Kulturmiljö och arkeologi utgör viktiga och unika värden inom stadsutvecklingen. På enheten görs bland mycket annat förstudier, bedömningar, arkeologiska förundersökningar och undersökningar och kunskapsunderlag. Vi svarar också på plan- och bygglovsärenden och ger rådgivning.

Det utåtriktade kulturmiljöarbetet har stora möjligheter och höga ambitioner. Inte minst genom den digitala utvecklingen som en del av det pedagogiska utställningsarbetet.

Uppdraget från Kulturnämnden
Upptäck Göteborg - din digitala guide!
Sök bland vår arkeologiska rapporter och kulturmiljöutredningar
Utställningen och mötesplatsen Urbanum - människorna bygger staden
Bli fornminnesfadder

KONTAKT
031-368 36 00
stadsmuseum@kultur.goteborg.se