Vår verksamhet

Kulturmiljöenhetens huvudansvar är att i stadens planprocess säkerställa och dokumentera kulturvärden utifrån
Plan- och bygglagen, Kulturmiljölagen, Göteborgs stads kulturprogram och Kulturmiljöprogram för Göteborgs stad.

Remissinstans, kunskap och förmedling

Kulturmiljöenheten är en remissinstans vid plan- och byggfrågor i staden. I uppdraget ingår också att förmedla kunskap och forskningsresultat för allmänheten. Det gör vi i föredrag, visningar, seminarier, publikationer, kulturmiljörapporter, arkeologiska utgrävningar, arkeologimontern i museets foajé och löpande i museets utställningar.

Kulturförvaltningen utvecklar ett arbetssätt för Kulturplanering. Den innefattar fem kulturvärden som staden ska ta avstamp i när den växer och utvecklas; Kulturmiljövärden, Kulturella mötesplatser, Konst, Kreativa verksamheter samt Identitet. På enheten jobbas det med att inventera och utveckla dessa värden i stadsutvecklingen i stort.

Unika miljöer

Bebyggelse

Kulturmiljövården har en viktig och unik funktion som en del inom stadsutvecklingen i samarbete med andra förvaltningar. I Göteborg finns det flera unika miljöer, byggnader och hus som anses vara en så viktig del av vår historia att de har ett särskilt skydd mot förändringar.

Läs mer

Spåren av vårt förflutna

Arkeologi

Göteborgs stadsmuseum har en lång tradition av att bedriva arkeologi, en tradition som sträcker sig från början av 1910-talet fram till idag.

Läs mer

Kontakt

Anlita oss

Kulturmiljöenheten utför många olika typer av uppdrag runt om i hela Göteborg. Ibland är det enbart ur ett av enhetens perspektiv, men ganska ofta använder vi enhetens breda kompetens och de olika kulturella perspektiven vi arbetar med för att lyfta fram kulturen på platsen ur olika synvinklar.

Läs mer

Göteborgs namnberedning

I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra stadsdelar, trafikleder, gator, broar, hamnar, parker, torg, sjukhus, skolor och vägar ska heta. Förslagen läggs fram till kulturnämnden för beslut.

Läs mer

Staden och västlänken

Museets arkeologer och bebyggelseantikvarier har tagit fram fyra åtgärdsplaner samt två kulturmiljövisioner varav den ena har resulterat i ett förvaltningsövergripande handlingsprogram.

Läs mer