Göteborgs namnberedning

Så får stadens gator sina namn

Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, vägarna och torgen inte hade namn. Namn på sådana offentliga platser kallas för ortnamn och är en förutsättning för att polis och brandkår (och alla andra) ska kunna hitta rätt. Även bebyggelse- och naturnamn ingår här; exempelvis Hammarkullen och Ramberget. Ortnamnen ges koordinater – för att få rätt placering i Lantmäteriets kartor. När nya ortnamn bestäms brukar man titta på hur man namngivit tidigare. Det ska fungera att orientera sig efter typ av namn eller någon geografisk detalj.

Att värna om gatunamnen är en fråga som bidrar till att skapa kontakt med och väcka intresse för det förflutna. I gatunamnen kan man avläsa stadens historia, geografi, flora och fauna. Allteftersom staden breder ut sig bevaras den gamla bygdens historia i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor. Män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats, har fått gator och platser uppkallade efter sig.

Hur beslutas ortnamn?

Namn beslutas efter att en detaljplan är antagen och innan platsen kommer i bruk. I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra gator, broar, hamnar, parker, torg och vägar ska heta. Namnberedningen föreslår även vad spårvägs- och busshållplatserna ska heta. I namnberedningen sitter ledamöter för de politiska partierna. Alla namnförslag läggs fram till kulturnämnden för beslut. Namnberedningens instruktion är senast reviderad och fastslagen av kulturnämnden 2019-06-18.

Nytt gatunamn?

Kulturnämnden beslutar om ortnamn och nya gatunamn skapas i första hand vid stadsbyggnadsbehov. Först sätts en detaljplan, därefter skapas ett gatunamn. Det finns även andra typer av platsnamn såsom torg, broar och parker. För att få fram rätt namn på rätt plats är det många som samverkar. Namnberedningen samverkar med adressavdelningen på stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret, ibland även med park- och naturförvaltningen, trafikverket samt privata aktörer. Hjälp med skyltning anlitas externt.

Har du synpunkter på en adress eller ett gatunamn? Ortnamnsbeslut tas av kommunen och inte av enskilda personer, men man kan begära mindre relevanta justeringar rörande gatans/platsens i sträckning eller position via namnberedningen@kultur.goteborg.se

Om du har förslag på nytt namn finns det regler och förhållningssätt att ta hänsyn till. Det är viktigt att förankra hos fler som berörs av det nya namnet eller den eventuella namnändringen Det ska vara en ny och namnlös gata, namnet måste vara unikt och gärna ha en lokalhistorisk anknytning. Ortnamn namnges inte efter levande personer.

Ortnamnsregister

Vill du veta mer om Göteborgs ortnamn kan du söka information om tusentals namn på gator, platser och torg i Stadsmuseets databas Carlotta. Information finns också i Trafikverkets nationella vägdatabas NVDB eller Lantmäteriets register. Det finns också böcker som förklarar stadens ortnamn, till exempel ”Göteborgs gatunamn 1621–2000” och ”Göteborgs Stads namnberedning 1919–2019”.

Obs! Se längs ned på sidan för en utsrkiftsvänlig folder om namnberedningen.

Kontakt

Göteborgs Stads namnberedning
Norra Hamngatan 12
411 14 Göteborg

Handläggare Sanja Peter
031-368 36 12
sanja.peter@kultur.goteborg.se

Namnberedningens ledamöter
(uppdaterat sept 2020)

Lars O. Carlsson, ordförande (M)
lars.o.carlsson@kultur.goteborg.se

Ingela Bergendahl, vice ordförande (S)
ingela.bergendahl@kultur.goteborg.se

Robert Hammarstrand (S)
robert.hammarstrand@politiker.goteborg.se

Berit Larsson (V)
berit.larsson@kultur.goteborg.se

Arne Pineus (L)
sten.arne.pineus@kultur.goteborg.se

Gunnar Lindgren (D)
gunnar.lindgren@kultur.goteborg.se

Thore Hagman (KD)
thore.hagman@politiker.goteborg.se

Tina Wallenius (MP)
tina.wallenius@kultur.goteborg.se

Bifogade filer