vem är stig?

Och varför skrivs all ord i stadens gatuskyltar med versaler?

Ortnamn är bland annat gator, platser, parker, vägar eller trappor och de har alltid en historia bakom sig. Oftast är den historienlokal och återger något av det liv och innehåll som en gång funnits på platsen. Men det finns några namn i Göteborg som väcker speciella frågor, som exempelvis August Kobbs Stig, Björn Hedvalls Stig, Folke Filbyters Stig, Gubben Pistols Stig eller Mor Livas Stig. Vem är Stig?

Vad säger seden om Göteborgs ortsnamn?

Namnstandarden enligt myndigheternas skrivregler säger ”Egennamn skrivs med stor begynnelsebokstav. Om flera ord ingår i namnet, ska bara det första ordet ha stor bokstav”. Men i Göteborg är regeln att alla ord i ett ortnamn ska ha stor bokstav. Såväl Stockholm som Göteborg har sedan 1932 respektive 1944 tillämpat storbokstavsregeln. Så pass länge att det har blivit en sed. I Göteborg användes versaler redan på de äldsta kartorna, något som möjligen var en tysk inverkan på svenska språket. Det innebär att Göteborg (och Stockholm) har en sed som skapar förvirring mellan Kulturmiljölagens God ortnamnssed och myndigheternas skrivregler.

Kulturmiljölagens första kapitel säger att god ortnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet. Det innebär både att ortnamn ska stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet och att hävdvunna stavningsformer ska respekteras. Lantmäteriet och myndigheternas skrivregler rekommenderar däremot liten bokstav i flerordiga ortnamn.

Stor eller liten begynnelsebokstav?

I Göteborg har alltså regeln om stor bokstav i alla flerordiga gatu- och platsnamn konsekvent använts i nästan åttio år. Bakgrunden tros ha varit, i både Göteborg och Stockholm, att det såg lite mer högtidligt ut med versaler och att gatuskyltarna blev ”haltande” med både små och stora begynnelsebokstäver. Det ansågs alltså mer tilltalande att alla bokstäver i ett ortnamn började med stor begynnelsebokstav; som ett kännetecken på att det är ett namn och inte vilket begrepp som helst.

Med andra ord är Stig bara en stig, men också ett viktigt begrepp i stadsmiljön.

/Sanja Peter

Masthuggets gatunamn

En stor del av stadens historia kan beskrivas utifrån gatu- eller kvartersnamnen. Så är definitivt fallet med till exempel Masthugget.

Läs mer om Masthugget

Storgatan i stadsutvecklingen

Som alla andra äldre stadsgator skulle Storgatan kunna berätta om olika skeden i stadsutvecklingen.

Läs mer om Storgatan