Göteborgs namnberedning

Göteborgs gatunamn

Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, vägarna och torgen inte hade namn. Namn på sådana offentliga platser kallas för ortnamn och är en förutsättning för att polis och brandkår (och alla andra) ska kunna hitta rätt. Även bebyggelse- och naturnamn ingår här som exempelvis Hammarkullen och Ramberget.

Ortnamnen ges koordinater – för att få rätt placering i Lantmäteriets kartor. När nya ortnamn bestäms brukar man titta på hur man namngivit tidigare. Det ska fungera att orientera sig efter typ av namn eller någon geografisk detalj.

Att värna om gatunamnen är en fråga som bidrar till att skapa kontakt med och väcka intresse för det förflutna. I gatunamnen kan man avläsa stadens historia, geografi, flora och fauna. Allteftersom staden breder ut sig bevaras den gamla bygdens historia i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor. Män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats, har fått gator och platser uppkallade efter sig.

Hur beslutas ortnamn?

Namn beslutas efter att en detaljplan är antagen och innan platsen kommer i bruk. I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra gator, broar, hamnar, parker, torg och vägar ska heta. Namnberedningen föreslår även vad spårvägs- och busshållplatserna ska heta. I namnberedningen sitter ledamöter för de politiska partierna. Alla namnförslag läggs fram till kulturnämnden för beslut. Namnberedningens instruktion är senast reviderad och fastslagen av kulturnämnden 2019-06-18.

Nytt gatunamn?

Kulturnämnden beslutar om ortnamn och nya gatunamn skapas i första hand vid stadsbyggnadsbehov. Först sätts en detaljplan, därefter skapas ett gatunamn. Det finns även andra typer av platsnamn såsom torg, broar och parker. För att få fram rätt namn på rätt plats är det många som samverkar. Namnberedningen samverkar med adressavdelningen på stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret, ibland även med park- och naturförvaltningen, trafikverket samt privata aktörer. Hjälp med skyltning anlitas externt.

Har du synpunkter på en adress eller ett gatunamn? Ortnamnsbeslut tas av kommunen och inte av enskilda personer, men man kan begära mindre relevanta justeringar rörande gatans/platsens i sträckning eller position via namnberedningen@kultur.goteborg.se

Om du har förslag på nytt namn finns det regler och förhållningssätt att ta hänsyn till. Det är viktigt att förankra hos fler som berörs av det nya namnet eller den eventuella namnändringen Det ska vara en ny och namnlös gata, namnet måste vara unikt och gärna ha en lokalhistorisk anknytning. Ortnamn namnges inte efter levande personer.

Ortnamnsregister

Vill du veta mer om Göteborgs ortnamn kan du söka information om tusentals namn på gator, platser och torg i Stadsmuseets databas Carlotta. Information finns också i Trafikverkets nationella vägdatabas NVDB eller Lantmäteriets register. Det finns också böcker som förklarar stadens ortnamn, till exempel ”Göteborgs gatunamn 1621–2000” och ”Göteborgs Stads namnberedning 1919–2019”.


Göteborgs Stads namnberedning
Norra Hamngatan 12
411 14 Göteborg

Siw Wittgren-Ahl

Ordförande (S)

Lars O. Carlsson

Vice ordförande (M)

Robert Hammarstrand

Ledamot (S)

Tina Wallenius

Ledamot (MP)

Gunnar Lindgren

Ledamot (D)

Berit Larsson

Ledamot (V)

Lennart Duell

Ledamot (L)

Läs mer om olika gator i Göteborg

Artikel

Vem är Stig?

Varför börjar alla ord på gatuskyltar i Göteborg med stor bokstav? Och vem är Stig?

Ta reda på vem Stig är

Artikel

Storgatan

Som alla andra äldre stadsgator skulle Storgatan kunna berätta om olika skeden i stadsutvecklingen.

Läs mer om Storgatan

Artikel

Masthuggets gatunamn

En stor del av stadens historia kan beskrivas utifrån gatu- eller kvartersnamnen. Så är definitivt fallet med till exempel Masthugget.

Läs mer

Läs mer om namnberedningen i foldern nedan.