Staden och västlänken

Västlänken ska göra det lättare för folk att resa och binda ihop regionen. Tre nya tågstationer ska byggas vid Centralen, Korsvägen och Haga. Göteborgs stadsmuseum har i uppdrag att bevaka att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, byggnaderna, parkerna och fornlämningarna skadas så lite som möjligt. När Västlänken ska byggas måste vissa villkor uppfyllas enligt regeringen.  Villkor 1 innebär bland annat att man ska gå försiktigt fram med kulturmiljön. Stadsmuseets byggnadsantikvarier och arkeologer har sammanställt förslag till åtgärder i fyra PM/åtgärdsförslag: 

"Fästningsstaden Göteborg" 
"Gullberg/Skansen Lejonet"
"Kungsparken/Nya Allén" 
"Korsvägen/Liseberg" (om landerierna & Jubileumsutställningen 1923)

Göteborg förstärkt: Fästningsstaden 2015

För att lyfta fram och stärka kulturarvet har Göteborgs stadsmu­seum börjat arbeta med ”Göteborg förstärkt”, en rapportserie och metod som fortfarande är under utveckling. I nuläget handlar det om att analysera aspekter av riksintresset för kulturmiljövården "Göteborgs innerstad”, lyfta dess styrkor och svagheter och hitta förstärkande åtgärder. Kärnan är de värdebärande byggnader och strukturer som finns bevarade till idag. 

Handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden utgår från Kulturmiljövisionen för Fästningsstaden Göteborg. Här samlas flera förvaltningar i ett övergripande syfte att lyfta fram Göteborgs historia så att berättelsen om staden blir tydligare. Att stärka fästningsstaden är att stärka Göteborg. Göteborgs stadskärna är ett utpekat riksintresse för kulturmiljö med ett stort antal bevarade lämningar av försvarsanläggningar. Genom att passa på att synliggöra och profilera fästningsstaden när Västlänken byggs, kan berättelsen om Göteborg bli tydligare. I samverkan skapar vi en attraktiv livsmiljö och en hållbar stad – öppen för världen.

Bakom programmet står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen. Programmet bygger på Kulturmiljövision för Fästningsstaden Göteborg som Göteborgs stadsmuseum tidigare tagit fram. Referensgrupp för villkor 1 är Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götaland Göteborgs Stad och Göteborgs universitet. 

Göteborg förstärkt: Landerierna 2018

Utifrån pm:et "Korsvägen/Liseberg" har kulturmiljövisionen Göteborg förstärkt: Landerierna formats. Här lyfts en viktig aspekt av Göteborgs historia. Målet är att visa på värdet av att betona och integrera landeriberättelsen i den växande moderna staden. Att stärka landerierna är att stärka Göteborg. Landerierna är den andra kulturmiljövisionen som vi tar fram och målsättningen är att även den ska konkretiseras i ett handlingsprogram.

Landeriepoken är ett intressant his­toriskt lager och är dessutom av stort intresse hos allmänheten – i synnerhet bland göteborgare. Det saknas däremot en mer lättillgänglig samlad kartläggning av landerierna och det saknas en utveck­lingsplan för hur detta kulturarv kan lyftas fram, förklaras och tillgängliggörs. Kulturmiljövisionen och ett framtida handlingspro­gram har ambitionen att tillsam­mans täcka denna lucka.