Jubileumsprojektet
Göteborg berättar

Collage av ansikten

Dokumentation av
det samtida göteborg

Vi efterlyste 100 göteborgare som ville dela sin berättelse med oss. Nu har 100 göteborgare bidragit till Göteborgs historia – och visas i en utställning under jubileumsåret 2021.

Vi har haft förmånen att få ta del av en mångfald av berättelser, från människor i åldrarna 6-97 år. Vi har försökt spegla Göteborgs befolkning i det statistiska urvalet av intervjupersoner, men fokus för oss har framförallt legat på personen bakom statistiken.

I det insamlade materialet finns 100 personer från Göteborgs tio stadsdelsnämnder representerade. Vissa är födda i Skillingaryd, Svappavaara och Uleåborg ­ – andra i Jerusalem, Damaskus, Kapstaden, Mölndal, Hällingsjö och förstås i Göteborgs kommun. Vissa är pensionärer och studenter, andra är sjukskrivna eller jobbar som exempelvis läkare, ekonomer, copywriters, målare, journalister, lärare, präster, pizzabagare, handläggare, brandmän, barnskötare, kockar, vårdbiträden och kyltekniker. Listan kan göras lång. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit med sina berättelser till projektet och till utställningen!

Intervjuerna blir utomhusutställning 2021

Under jubileumsåret 2021 presenteras personerna närmare i en utställning ute på stadens gator och torg. Utställningen öppnade 2 juni 2021 på Gustaf Adolfs torg och visas till 15 september, därefter delas den upp och ställs ut på tio olika platser i staden. Läs mer om utställningen här.

Ett jubileumsprojekt till Göteborgs födelsedag

Göteborg berättar är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Inför planeringen av jubileet efterfrågades göteborgarnas idéer. Många ville då lyfta fram stadens historia men även de samtida berättelserna om Göteborg. Utifrån det skapades projektet Göteborg berättar, där vi vill bredda historien och kunskapen om Göteborg. Inom ramen för projektet har en rad aktiviteter genomförts, som stadsvandringar, berättarcaféer och intervjuer.

Omfattande antal berättelser

År 2018 beslutade Göteborgs Stadsmuseum, i samarbete med Göteborg & Co, att göra 100 intervjuer med 100 göteborgare. Det var en del av ett projekt kallat Göteborg berättar, som har handlat om att på olika sätt ta tillvara berättelser om och av göteborgare, inför stadens 400-årsjubileum år 2021. Intervjuerna skulle bli en dokumentation av vår samtid, sparas i museets arkiv och användas till en utställning. Museet tillsatte en grupp med fyra personer för att genomföra intervjuprojektet.

Vilka skulle vi intervjua?

Först och främst bestämde vi att vår definition av en göteborgare är ”en som bor i Göteborg”. Eftersom staden var indelad i tio stadsdelsnämndsområden, med ungefär lika stor andel av befolkningen i varje (se karta?) ville vi ha med tio personer från varje sådant område. Vi ville också försöka spegla hur Göteborgs befolkning faktiskt ser ut, genom att göra ett urval som låg nära hur stadens cirka 570 000 invånare fördelar sig på åldrar, kön, födelseländer och sysselsättning.

Vi använde statistik från ”Göteborgsbladet”, som finns på goteborg.se. och sökte efter lika många män som kvinnor, jämnt fördelade i olika åldersgrupper. En femtedel skulle vara under arton år.

Vi ville också ha med personer med bakgrund i länder varifrån många kommit till Göteborg – ungefär 35 procent av Göteborgs befolkning har utländsk bakgrund – och vi ville hitta personer med olika typer av sysselsättningar.

Sammantaget lyckades vi bra med vår avsikt deltagarna i projektet är fördelade i likhet med stadens befolkning. Någon exakt representation är det inte och det siktade vi heller aldrig mot.

Hur skulle vi hitta dem?

De första intervjuade nådde vi genom att kontakta personer som hade medverkat i andra projekt på museet och genom att intresserade hörde av sig efter att museet berättat om projektet i media.

Efterhand som vi gjorde fler och fler intervjuer gällde det att söka nya deltagare med allt större noggrannhet, om vi skulle nå målet att följa statistiken. Vi kunde bara ha tio personer från varje område, och de kunde inte alla vara av samma kön, i samma åldrar med samma bakgrund.

Under Kulturkalaset 2018 informerade vi om projektet och hittade på så vis ett trettiotal intresserade. Under hösten sökte vi deltagare via berättarträffar, språkkaféer, föreningar, skolor och andra nätverk. De sista intervjuerna gjordes under våren 2019.

Vad handlar intervjuerna om?

Om Göteborg såklart, men också om de intervjuades egna liv. De fick frågor om bra och dåligt med staden, favoritplatser, vem som är göteborgare, hur de rör sig i staden och mycket annat. För de som ville fanns det också tid att prata om det som var viktigt för dem – engagemang, arbeten de haft, drömmar om framtiden. Varje intervju tog ungefär en timme och har skrivits ut i sin helhet.

Det finns en genomgående positiv känsla i materialet, vilket inte betyder att det inte också pratas om problem. Intervjuerna ger inblickar i hundra människors vardagsliv – en del har bott i Göteborg hela sina liv, en del bara en kort tid. Efter att intervjuerna gjordes har livet gått vidare och förändringar skett, i det lilla och det stora: födslar, dödsfall, flyttar, nya skolor och arbeten, relationer som tar slut eller påbörjas – så som livet är.

Vi är väldigt glada att alla dessa hundra personer ville berätta om hur de ser på sin stad, och om sina liv för oss. Intervjumaterialet finns tillgängligt i museets databas från och med sommaren 2021. Om hundra år kommer framtidens invånare att kunna läsa hur det var att bo här då staden fyllde 400.

Om fotografierna och utställningen Göteborg berättar

Det stora dokumentationsprojektet består inte bara av intervjuer utan också av bilder på deltagarna. Alla fick frågan om de ville bli fotograferade och nästan alla sa ja. De fick själva föreslå en plats att ta bilden på, och det är fotografen Stefan Edetoft som rört sig runt i staden och förevigat deltagarna.

Bilderna sparas i museet för framtiden, men finns just nu att se i utställningen Göteborg berättar, som står på Gustaf Adolfs Torg mellan 2 juni och 15 september. I utställningen är det Göteborg som är ”huvudperson” och citaten ur intervjuerna har valts för att lyfta fram så många vinklar på staden som möjligt. Även om det bara är en mycket liten del av allt som sägs i intervjuerna som får plats så är varje uttalande en öppning till en större berättelse om Göteborg, och de hundra personerna är delar av den väv som utgörs av alla stadens invånare.

Pris för Årets samtidsdokumentation 2021

Projektet har tilldelats priset Årets samtidsdokumentation 2021, som delas ut av DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige. Priset tillkännagavs på den årliga, nationella konferensen Museernas vårmöte i april 2021. Juryns motivering löd såhär:

”Inför staden Göteborgs 400-årsfirande bestämde sig Stadsmuseet för att berätta om ett utsnitt av stadens invånare, genom att intervjua 100 personer i skiftande ålder och kön och från olika stadsdelar. Fotografen valde i samarbete med de utvalda hur de ville avbildas, vilket gett en dimension till resultatet, och museet fann lösningar på de utmaningar av administrativ art som finns när barn ska medverka.

Fler jubileumsprojekt

För att läsa mer om andra satsningar i Göteborgs 400-årsjubileum gå in på: www.goteborg2021.com