Nyheter 20 oktober 2021

Ny rapport: ”Var görs kulturen? Kreativa verksamheters lokalisering i Göteborg.”

Under 2020 genomförde kulturförvaltningen en kartenkät. Tack vare kulturlivets svar på vad som är betydelsefullt när det gäller val av lokaler och dess placering kan kulturförvaltningen nu sprida kunskapen vidare. Resultatet kommer framöver att användas som kunskapsunderlag i andra sammanhang där förutsättningarna för kreativa verksamheter lyfts.

Enkäten skickades ut i två omgångar och 800 nålar sattes på kartan. Här är några av resultaten:
– I de centrala delarna av Göteborg på båda sidorna älven, från Älvsborgsbron i väster till Gamlestan/Kålltorp i öster tar flest kulturverksamheter plats. Detta följer Göteborgs äldre stads- och industribebyggelse.

– Kartläggningen visar att kulturella ”ankare” är viktiga och drar till sig fler kulturaktörer. Musikens hus är ett exempel inom musikfältet, som via sina resurser skapar intresse för andra inom musikområdet att etablera sig på platsen. Samma logik finns i till exempel Lagerhuset för litteraturen och på KKV och Konstepidemin för konsten. Försvinner ankaret försvinner viktiga förutsättningarna för kulturlivet.

-I studien av de olika kulturformerna var för sig, finns tydliga skillnader utifrån kulturformens behov och förutsättningar. Tydligast syns skillnaden mellan litteraturfältet, som är geografiskt spritt över hela Göteborg och med flera som jobbar hemifrån eller på caféer, och det mycket mer resurskrävande filmfältet, som i huvudsak finns på Lindholmen och vid Järntorget.

– Lokalhyran är den viktigaste faktorn, följt av i vilket område lokalen ligger. Dessa faktorer skattas alltså högre än lokalens utformning och egenskaper. Rimlig hyresnivå för fria kulturutövare är en avgörande faktor i att skapa goda förutsättningar för kulturlivets verksamheter.

Rapporten heter ”Var görs kulturen? Kreativa verksamheters lokalisering i Göteborg”. Läs rapporten här.