staden och västlänken

När Västlänken ska byggas måste vissa villkor uppfyllas enligt regeringen.

Kulturmiljöenheten på Stadsmuseet har i uppdrag att bevaka att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, byggnaderna, parkerna och fornlämningarna skadas så lite som möjligt.

Västlänken ska göra det lättare för folk att resa och binda ihop regionen. Tre nya tågstationer ska byggas vid Centralen, Korsvägen och Haga. Göteborgs stadsmuseum har i uppdrag att bevaka att de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna, byggnaderna, parkerna och fornlämningarna skadas så lite som möjligt. När Västlänken ska byggas måste vissa villkor uppfyllas enligt regeringen. Villkor 1 innebär bland annat att man ska gå försiktigt fram med kulturmiljön. Stadsmuseets bebyggelseantikvarier och arkeologer började med att sammanställa fyra PM/åtgärdsförslag. Se åtgärdsförslagen nedan.

Uitfrån åtgärdsförslagen tog Göteorgs stadsmuseum fram ”Göteborg förstärkt”, en rapportserie och metod som i nuläget har används för att lyfta landerierna samt Fästningsstaden. ”Göteborgs förstärkt” handlar här om att analysera aspekter av riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs innerstad, lyfta dess styrkor och svagheter och hitta förstärkande åtgärder. Kärnan är de värdebärande byggnader och strukturer som finns bevarade till idag.

2018-2020 togs fem gestaltningsprinciper fram som ska göra berättelsen om fästningsstaden mer läsbar, sammanhängande och enkel att första för både boende och besökare. Detta testades också som en pilot på Kungstorget.

Åtgärdsförslag

Kungsparken och Nya Allén

Ta reda på mer

Fästningsstaden Göteborg

Ta reda på mer

Gullberg och
Skansen Lejonet

Ta reda på mer

Korsvägen och Liseberg

Ta reda på mer

GÖTEBORG FÖRSTÄRKT: LANDERIERNA 2018

Utifrån åtgärdsförslag Korsvägen/Liseberg har kulturmiljövisionen Göteborg förstärkt: Landerierna formats. Här lyfts en viktig aspekt av Göteborgs historia. Målet är att visa på värdet av att betona och integrera landeriberättelsen i den växande moderna staden. Att stärka landerierna är att stärka Göteborg. Landerierna är den andra kulturmiljövisionen som Stadsutvecklingsenheten tagit fram, och som konkretiserats i ett handlingsprogram.

Landeriepoken är ett intressant his­toriskt lager och är dessutom av stort intresse hos allmänheten – i synnerhet bland göteborgare. Det saknas däremot en mer lättillgänglig samlad kartläggning av landerierna och det saknas en utveck­lingsplan för hur detta kulturarv kan lyftas fram, förklaras och tillgängliggörs. Kulturmiljövisionen och handlingspro­grammet har en ambition att tillsam­mans täcka denna lucka.

GÖTEBORG FÖRSTÄRKT: FÄSTNINGSSTADEN 2017

I handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden utgår från Åtgärdsförslag fästningsstaden Göteborg samlas flera förvaltningar i ett övergripande syfte att lyfta fram Göteborgs historia så att berättelsen om staden blir tydligare. Att stärka fästningsstaden är att stärka Göteborg. Göteborgs stadskärna är ett utpekat riksintresse för kulturmiljö med ett stort antal bevarade lämningar av försvarsanläggningar. Genom att passa på att synliggöra och profilera fästningsstaden när Västlänken byggs, kan berättelsen om Göteborg bli tydligare. I samverkan skapar vi en attraktiv livsmiljö och en hållbar stad – öppen för världen.

Bakom programmet står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen. Programmet bygger på Kulturmiljövision för Fästningsstaden Göteborg som Göteborgs stadsmuseum tidigare tagit fram. Referensgrupp för villkor 1 är Trafikverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Västra Götaland Göteborgs Stad och Göteborgs universitet.

Gestaltningsprinciper för Fästningsstaden

Gestaltningsprinciperna kompletterar och konkretiserar bärande idéer och strategier i handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden. Tillsammans med handlingsprogrammet utgör gestaltningsprinciperna en utgångspunkt och ger vägledning i gestaltning av fästningsstadens spår i kommande upprustnings- och stadsutvecklingsprojekt. Genom gestaltningsprinciper kan berättelsen om fästningsstaden göras mer läsbar, sammanhängande och enkel att första för både boende och besökare.

Fem gestaltningsprinciper ska bidra till utformning av en sammanhängande berättelse om fästningsstaden:
-Belysa försvarsstrukturens bergshöjder
-Markera dolda försvarsstrukturer i markbeläggningen
-Framhäva murprofilen
-Lyfta fram fästningsstadens bebyggelse
​-Knyta ihop fästningspromenaden

Läs gärna rapporten Gestaltningsprinciper för Fästningsstaden och en redogörelse för hur dessa principer testats på Kungstorget nedan.

göteborg förstärkt

Landerierna

Läs rapporten

handlingsprogram

Landerierna

Läs mer här

handlingsprogram

Fästningsstaden

Ta reda på mer