West Pride 12-14 juni

Tillsammans med  Sjöfartsmuseet Akvariet utforskar vi HBTQ-begreppet. Utifrån homo-, bi-, trans- och queerperspektiv anordnas fyra olika föredrag och en guidad visning på Göteborgs stadsmuseum. Fri entré till aktiviteterna.

Alla föredrag är teckenspråkstolkade. Ej visningen "Vad är det för kön?"

Onsdag 12 juni 15.00 
Den kvinnliga tvåsamhetens frirum 
År 2018 släpptes Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890–1960. I boken berättar tio författare om en värld där kvinnor kunde välja varandra som sina livspartners och vilken betydelse det hade för individerna såväl som för de historiska sammanhangen. Under den moderna kvinnorörelsens tid uppstod ett frirum för samkönad kärlek mellan kvinnor. Med Hanna Markusson Winkvist, universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet samt redaktör och medförfattare till boken. Teckenspråkstolkad. Foajéscenen.

Onsdag 12 juni 16.30
Vad är det för kön?
Att könsbestämma förhistoriska föremål och skelett är svårt, ändå finns det en stark tradition inom arkeologin att göra just detta. Men varför är det viktigt och vad händer när vi könar vårt förflutna? Följ med på en visning med pedagog Emilie Zachrisson som frågar sig vad som egentligen finns kvar av en människa efter 4500 år. 

Onsdag 12 juni 17.30
Queera djur?
Vi människor utgår ofta från biologisk kunskap om (andra) djur för att förstå oss själva och mänskliga beteenden. Men vi beskriver samtidigt djurens sätt att leva utifrån våra mänskliga begrepp och teorier. I detta cirkelresonemang utgår vi även från en heteronormativ tolkning av naturen. Vad gör det för vår förståelse av djurens liv? Vilken betydelse kan queera perspektiv ha för denna förståelse? 

Med utgångspunkt i djurens motstånd mot förutbestämda kategoriseringar och gränser utforskar vi tillsammans dessa frågor. Kan vi förstå djuren på andra, eller rentav olika sätt? Och kan andra djur lära oss att se med nya, mer queera ögon, på både oss själva och andra?

Föredraget hålls av Jens Fahlström, marinbiolog och pedagog på Sjöfartsmuseet Akvariet. Teckenspråkstolkad. Foajéscenen.

Torsdag 13 juni 15.00
Vår transkönade historia
Hur har villkoren för ”könsöverskridare” sett ut genom tiderna? Aleksa Lundberg är bland annat skådespelare, journalist, dramatiker och regissör och kommer att ge en historisk bakgrund till begreppet trans. Hur har samhällets syn på transgruppen förändrats beroende på sammanhang? Vi får följa med på några nedslag i historien, med fokus på Sverige och Europa. Teckenspråkstolkad. Foajéscenen.

Fredag 14 juni 15.00
Var är alla bisexuella? 
Bisexuella är den största gruppen i HBTQ-samhället, och samtidigt en av de grupper som syns och hörs minst. Föreläsningen tar avstamp i de historiska processer som lett till att heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet definieras i svensk lagstiftning. Den berör homodominansen i HBTQ-rörelsen, bisexuellas utsatthet för hatbrott och våld i nära relationer, samt några aktuella biteoretiska och bipolitiska frågor. Varför osynliggörs bisexualitet och hur skulle ett synliggörande kunna artikuleras politiskt?

Föredraget hålls av Emmie Särnstedt Gramnaes som är genusvetare och arbetar som föreläsare, forskare och utredare. Hon är specialiserad på HBTQ-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Emmie är även styrelseledamot i RFSL Göteborg. Teckenspråkstolkad. Foajéscenen.