Göteborg förstärkt: Landerierna

I kulturmiljövisionen Göteborg förstärkt: Landerierna (rapport längst ner på sidan) lyfts en viktig aspekt av Göteborgs historia fram. Målet är att visa på värdet av att betona och integrera landeriberättelsen i den växande moderna staden. Att stärka landerierna är att stärka Göteborg.

Landeriepoken är ett intressant his­toriskt lager och är dessutom av stort intresse hos allmänheten – i synnerhet bland göteborgare. Det saknas däremot en mer lättillgänglig samlad kartläggning av landerierna och det saknas en utveck­lingsplan för hur detta kulturarv kan lyftas fram, förklaras och tillgängliggörs. Kulturmiljövisionen och handlingspro­grammet har ambitionen att tillsam­mans täcka denna lucka.

Göteborg förstärkt

Göteborg förstärkt är en rapportserie och en metod för att lyfta fram och stärka kulturarvet. Arbetssättet har vuxit fram på Göteborgs stadsmu­seum under de senaste åren och är fortfarande under utveckling. I nuläget handlar det om att analysera aspekter av riksintresset för kulturmiljövården "Göteborgs innerstad”, lyfta dess styrkor och svagheter och hitta förstärkande åtgärder. Kärnan är de värdebärande byggnader och strukturer som finns bevarade till idag.

Landerierna är den andra kulturmiljövisionen som vi tar fram och målsättningen är att den ska konkretiseras i ett handlingsprogram.