Mellanrum

en samtalsserie om staden och människan

Mellanrum är den populära samtalsserien om arkitektur, stadsutveckling och hållbar utveckling i Göteborg, som anordnades en gång i månaden på Göteborgs stadsmuseum.
Efter 100 samtal om den hållbara staden har Mellanrum avslutats i sin nuvarande form. Mellanrum kommer framöver att äga rum på nya platser i staden.

Mellanrum är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik,
Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures och Göteborgs stad S2020.

Tidigare föreläsningar
Här presenteras textmaterial och videos från tidigare föreläsningar.

Mellanrum 100: Våra drömmars stad
Efter 100(!) samtal om den hållbara staden sätter vi punkt för Mellanrum i sin nuvarande form. Kom och fira med oss!

Mellanrum 99: Bostadsbyggande i en marknadsstyrd tid
På det näst sista Mellanrum ligger fokus på bostadsutveckling ur två vinklar; ett bostadshistoriskt perspektiv och ett lokalt göteborgsperspektiv. Ola Nylander, professor i bostadsarkitektur på Chalmers, föreläser utifrån sin nya bok ”Svensk bostadsarkitektur, utveckling från 1800-tal till 2000-tal". Under kvällen är det även bokrelease för Ola Nylanders nya bok. Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Älvstranden utveckling AB, berättar hur Göteborg jobbar med att få till en blandad hyressättning i nyproduktion i Frihamnen. 

Mellanrum 98: Hus för kultur
Folkets hus, Medborgarhus, Allaktivitetshus, Kulturhus. Kärt barn har många namn och olika tider har betonat olika saker. Blå Stället firar 40 år och i Bergsjön pågår planering för ett nytt kulturhus. Men vad betyder det att kulturen har ett eget hus? Hur används de och vem hittar dit?

Mellanrum 97: Stad och land i ett 'rurbant' landskap
Vilka värden ser vi med stad respektive landsbygd och går de att förena? När städer och kommuner växer ger landskapet plats åt bebyggelse, samtidigt som odlingar och andra naturvärden tar mer plats i staden. Våra gäster diskuterar stadens plats i landskapet och landskapets plats i staden ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Mellanrum 96: Hur bygger vi ett samhälle i den digitala staden?
Vi lever alltmer uppkopplade och våra fysiska mötesplatser tycks spela mindre roll, framförallt för yngre generationer. Samtidigt kan digitala verktyg hjälpa nya grupper att visualisera, förstå och påverka samhällsbyggande. Våra gäster ger exempel på hur virtuella samhällen faktiskt kan förändra den fysiska världen. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 95: Bokens plats som mötesplats
Vad gör ett rum fyllt av böcker för de sociala nätverken i staden? Mellanrum har denna gång formen av ett berättarcafé. Våra specialinbjudna gäster från några av stadens bibliotek och litteraturhus kommer att inleda och därefter öppnar vi upp för alla att berätta om sina särskilda bokplatser. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 94: Socialt bostadsbyggande
Vårens sista Mellanrum gästades av två innovativa projekt där egnahemsbygge är kärnan. Projektet Bygg tillsammans syftar till att bygga enkla småhus i Angered med arbetskraft som samtidigt får utbildning. Det andra projektet är en småskalig husfabrik för modernt egnahemsbygge på Tjörn, där samverkan mellan civilsamhälle, kommun och stat är en viktig grund. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 93: Idrottens plats(er)- samhällsbyggande, föreningsliv och genus
På idrottsanläggningar i Göteborg ges plats för kroppens uttryck, men även för nätverkande och samhällsbyggande. På detta Mellanrum togs några lokala exempel upp med ett tydligt genusperspektiv. Hur kan sport skapa nya möjligheter? Hur går det när det går bra och vilka är hindren? Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 92: Besjälade platser
Mellanrum var denna gång upplagt som ett berättarkafé. Berättarkaféet inleddes med historier om Mauritz Kaffe. Ulf Janson, som en gång ritade Mauritz Kaffe, Tord Wetter som drev det, och Anna-Karin Albertsson som arbetat där, deltog. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 91: Staden är musik
Musikfestivaler och Göteborg hör ihop. Mia Samuelsson f d konstnärlig ledare Kulturkalaset, numera konstnärlig ledare för Göteborgs 400-års jubileum,  berättade under kvällen om tankarna bakom Kulturkalaset, och hur det påverkar Göteborg. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 90: Kollektiva minnen
Det går en ny våg av intresse för kollektiva boendeformer över världen, säkert kopplat till intresset för social och ekologisk hållbarhet. Denna kväll fördes ett samtal med boende
från kollektivhusen Stacken i Bergsjön, Trädet i Kortedala och med kollektivet Högst upp
i Vasastaden. Se ett filmklipp från kvällen här. 

Mellanrum 89: Rivning av gamla hus och miljöer
Det finns ett tryck från marknaden på Göteborgs stad att bevilja rivningslov och bygglov för att öka exploatering.  Två aktuella exempel är gårdshusen på Smedjegatan 5 samt Kvarteret Röda bryggan vid Pustervik.  Det finns idag ett 10-tal hus från 1700-talet och knappt 100 hus från 1800-talet i Göteborg.  Att riva gamla hus är att förstöra unika kulturvärden som Göteborgs stad aldrig kan få tillbaka.  Vilka möjligheter finns att bevara och utveckla istället för att riva? Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 88: Medskapande på riktigt - hur då?
I en tid av stora samhällsförändringar behövs nya sätt för att tillsammans skapa tillit och hållbar utveckling. Med medskapande menas att offentlig sektor och civilsamhälle tar tillvara på allas kunskap, använder kraften och hittar resurserna där de verkligen finns. 
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 87: Higab och ateljéfrågan
Ett mellanrum om marknadskrafter och kreativa hyresgästers behov. Billiga lokaler är grundläggande för ett levande kulturliv. Göteborgs eget fastighetsbolag Higab äger och förvaltar många av stadens kulturlokaler. Stora hyreshöjningar har tvingat flera kulturutövare att flytta. Ett samtal med representanter från Stadsledningskontoret, Higab, Kulturförvaltningen, berörda konstnärer och kulturarbetare. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 86: Moderna Göteborg
Äntligen är den här! Boken som tar upp efterkrigstidens moderna bebyggelse i Göteborg. Välkomna till ett boksläpp där medverkande berättar om arbetet med att ta fram boken om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och om webbappen som tagits fram i samband med boken. Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 85: Vandringar och sittningar i staden
​I det sista Mellanrummet innan sommaren undersöker vi metoderna stadsvandringar och stadssittningar. Vi får höra om välkomstvandringar på modersmål för nyanlända, om flera decenniers trottoarturism och om hur en stadssittning kan utformas så att den passar alla.
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 84: Urbana allmänningar som förändringskraft
Allmänningar – commons – är ett begrepp som fått en delvis ny betydelse i olika samtida sammanhang. Enkelt uttryckt är commons en tillgång som förvaltas gemensamt, eller blir till, genom ett gemensamt skapande. Hur ser då urbana allmänningar ut? Vilken möjlighet har urbana allmänningar att förändra sätt att leva i staden, att använda staden och att forma stadens nutid och framtid?
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 83: Att vara ute och cykla – om cykeln som möjliggörare för socialt hållbar stadsutveckling 
En cykel är inte bara en cykel. Den innebär frihet att kunna röra sig var man vill i staden utan nästan ingen kostnad alls. Den är också en möjliggörare för möten och integration i samhället. Kom och bli inspirerad av en rad olika initiativ som lyfter cykelns roll i stadsutvecklingen. Ta även del av hur Göteborg stad planerar för cykel, i syfte att uppnå ett mer jämlikt Göteborg.

Mellanrum 82: Grönt för alla
Parker - rum för människor i vardagen. Till stadens offentliga rum ska alla vara välkomna. Hur jobbar Göteborg för att göra det gröna till rum för alla? Kom, lyssna och ställ dina frågor till Göteborgs stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård som berättar om mål och strategier. Landskapsarkitekterna Dafni Sarakinis och Emma Uvenberg berättar om sin tankar bakom ”Skriv ihop Göteborg!” , en pop-up park som visades på utställningen Gothenburg Green World sommaren 2016.

Mellanrum 81: Nöden har också lagar
Svårigheten att komma in på bostadsmarknaden idag är högst kännbar för många. I Frihamnen ska 2017 byggas tillfälliga bostäder för nyanlända och studenter, delvis i containerboende. Vi diskuterar hur bostaden som grundlagsskyddad rättighet kan hävdas i en nödsituation. Claes Caldenby ger en historisk bakgrund till nödbostäder och vad vi kan lära av det. Kristoffer Nilsson, Stadsbyggnadskontoret, berättar om de tillfälliga bostäderna i Frihamnen.  

Mellanrum 80: Stad till salu
Mellanrum i december brukar vara vigt åt litteraturen. Därför flyttar Mellanrums julmingel i år till Göteborgs litteraturhus! Kom och avsluta året med oss i Lagerhuset på Heurlins plats, och lyssna på Catharina Thörn som berättar om sin nya bok "Stad till salu: Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde". Tillsammans med Mats Franzén och Nils Hertting skriver hon om vad som händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar. Bokens exempel är hämtade från Göteborg och Stockholm.
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 79: Tillit i staden
Tillit beskrivs ofta som kittet som håller ihop vårt samhälle. Det är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara socialt hållbart. I en tid av globalisering och ökade samhällsklyftor kan vi se att tilliten och delaktigheten i samhället minskar och utmanas. Välkommen till en kväll där du får ta del av berättelser från engagerade medborgare och tjänstepersoner som bestämt sig för att göra skillnad och öka tilliten i Göteborg.
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 78: Är Framtiden i Hammarkullen? Kanske...
Vi följer upp förra månadens diskussion om AB Framtiden och samhällsbyggande. Denna gång med fokus på Hammarkullen. Bostadsbolaget köpte nästan 900 lägenheter med stort renoveringsbehov tidigare i år, samtidigt står en nyproduktion för dörren. Hyresgästföreningen organiserar sig för att bli delaktig i denna spännande process. Hur lyckas inblandade parter formulera en gemensam väg? 
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 77: Bostadsbyggande i framtiden
Målet är 1400 nya lägenheter per år. Bostäder som ska ligga i framkant när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Framtidens VD Mariette Hilmersson berättar om planerna och samtalar om bostadsbyggandet och framtiden med Ola Nylander, professor på Chalmers och initiativtagare (2015) till att starta ett Centrum för boendets arkitektur. Hur kan man tänka långsiktigt samtidigt som man löser de akuta problemen?
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 76: Linbanor och Hållbar tillgänglighet - för vem och hur?
Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av stadens kvalitéer? Kan linbanor vara en del av lösningen? Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet, berättar hur man kan förstå socialt hållbar tillgänglighet i transportsystemet. Emma Josefson och Per Bergström Jonsson från trafikkontoret, Göteborgs stad, berättar om arbetet med att etablera linbanor i Göteborg. Moderator: Marian Söderholm GR. 
Se filmklipp från kvällen här. 

Mellanrum 75: Kameler i Angered och fiskar i stadshuset
Grön affärsutveckling i Göteborg – hur kan det bidra till nya jobb och minskad segregation? Bekanta dig med några av alla de nya initiativ som nu startar! Medverkar gör bland annat företrädare för Stadsjord och Angereds kamelcenter.  
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 74: Göteborg i förändring i tider av flykt
Göteborg har under hösten tagit emot många flyktingar och därmed fått nya medborgare och nya utmaningar. Det är en angelägenhet som påverkar oss alla. I forumet Mellanrum vill vi öppna för ett samtal om hur de förändringar staden nu genomgår kan bidra till utvecklingen av en solidarisk stad. Hur kom flyktingarna hit? Hur togs de emot? Vart tog de vägen sen och vad gör vi nu?  Hör en berättelse om själva flykten, om hur de som kom togs emot i Göteborg och hur olika organisationer arbetar med att skapa goda förutsättningar för individen i staden och regionen. 
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 73: Live and let live - Ringön!
Om återbruk, produktion och småskalighet vid Göteborgs norra älvstrand. På Ringön pågår olika slags reparation, återvinning och produktion i butiker, verkstäder och konstnärsateljéer. Ringön är en resurs för det ständiga underhållet av byggnader, kulturuttryck, prylar och fordon som krävs för att staden ska kunna fortleva. Dokumentärfilmaren Kristina Meiton och forskaren Gabriella Olshammar visar dialoger med de människor som har sitt vardagsliv på Ringön och lyfter frågor kring hur småskaligheten kan inkluderas i utvecklingen av staden.
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 72: Politikerpanel: Hög exploatering och livet mellan husen
I centrala Göteborg planeras stora förtätningsprojekt under de kommande åren. I ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur lyfts frågor om hur täthet i de nya planerna påverkar möjligheten för ett hållbart stadsliv. Finns det en gräns där andra mål som barnperspektivet och ett jämlikt Göteborg blir lidande? De ledande politikerna i stadens centrala nämnder samtalar om de aktuella förtätningsplanerna.
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 71: Den urbana fronten - makten över staden
Fotografen Katarina Despotovic och urbansociologen Catharina Thörn presenterar sin nya bok "Den urbana fronten: En dokumentation av makten över staden". Boken beskriver stadsomvandlingen i Kvillebäcken och frågar i vems intresse den bedrivits och vilka konsekvenser den får. Stadsarkitekt Björn Siesjö ger sin syn på vilka lärdomar staden kan dra för den fortsatta planeringen av Älvstaden. 
Se filmklipp från kvällen här.

SAMMANDRAG FRÅN TIDIGARE MELLANRUM