Magasinsgatan 5 och dess omgivning

Hur vanliga är byggnader från tidigt 1800-tal i Göteborgs stadskärna? Hur kan gator, kvarter och byggnader berätta om det som gör staden innanför vallgraven så speciell? Vilka strukturer från stadens grundande präglar fortfarande hur vi upplever Göteborg? Det är några av frågorna som det ges svar på i en ny kulturmiljörapport. 

På Magasinsgatan 5 finns ett trevåningshus från 1812. Ett detaljplanearbete pågår just nu för att pröva om byggnaden är lämplig att bygga på. Stadsmuseets stadsutvecklingsenhet fick i samband med det i uppdrag att ta fram en rapport som visar på hur stadens framväxt har präglat byggnadens utseende, skala och placering. Den ska också undersöka vilka värdefulla delar av Göteborgs stadsbyggnadshistoria byggnaden kan berätta om och hur den påverkat hur yngre, omkringliggande bebyggelse utformats. 

Rapporten går igenom stadens utveckling från 1600-tal och fram till idag, från en befäst handelsstad med kanaler och bakgator – till ett storstadscity, och visar på hur och på vilket sätt detta är synligt i staden i dag. 

Rapporten i sin helhet går att läsa här!

Fler kulturmiljörapporter går att hitta här!