Kartläggning: Var finns kulturen i staden?

När Göteborg växer och förändras har Kulturförvaltningen ett uppdrag att bygga upp kunskap om var kulturen finns i staden. Syftet med kartläggningen är att i pågående förändring av staden kunna hävda de befintliga kulturvärdenas platser i staden. För att möjliggöra detta har en digital enkät i Maptionnaire tagits fram. 

Vad är Maptionnaire?
Enkäten ställer frågor till dig som verkar inom konst- och kulturlivet om var i Göteborg din verksamhet har lokal/plats och om lokalen/platsen är ändamålsenlig.

Varför görs detta nu?
Kulturförvaltningen samarbetar i det pågående arbetet för en ny översiktsplan för Göteborg. Syftet med detta arbete är att i pågående förändring av staden kunna hävda de befintliga kulturvärdenas platser i staden. Det är ett långsiktigt arbete med tidshorisonter på vad som kan förändras i framtiden.

Göteborgs Stad behöver mer kunskap om situationen för kulturutövare när det gäller ändamålsenliga lokaler.  När kunskap finns, kan det spela in i att anpassa förvaltningens strategier för att stötta det fria kulturlivet och informera Göteborgs stadsplanerande funktioner.

För översiktsplanen ansvarar stadsbyggnadskontoret. Den är inte juridiskt bindande, men är ett strategiskt dokument för hur staden på längre sikt ska använda mark och vatten. Läs mer om arbetet med nya översiktsplanen.

Gör så här
Enkäten fylls i av dig som är aktiv i konst- och kulturlivet. Du svarar anonymt om så önskas. Det finns en fördjupningsdel, men du svarar på de frågor du vill, enkäten fungerar även om bara vissa delar i den fylls i och skickas in. Gå till Maptionnaire >>

När 
Enkäten fylls i senast 30 september. 

Resultatet
När kartläggningen är genomförd kommer kulturförvaltningen att analysera kartan och förmedla kunskapen till planerande funktioner inom Göteborgs Stad. Kartan är en allmän handling och kan begäras ut via kultur@kultur.goteborg.se 

Kulturvärden i fokus
Det finns olika kulturvärden i sammanhang för stadsplanering. I Göteborgs Stad har värdena delats in i fem kategorier som gör det tydligare i dialogen kring samverkan och planering: Kulturmiljövärden, Kulturella mötesplatser, Konst, Kreativa verksamheter samt Identitet.

Kontaktpersoner på Göteborgs Stads kulturförvaltning:
Malin Schiller, utvecklingsledare kulturstrategiska avdelningen
malin.schiller@kultur.goteborg.se

Vanja Larberg, utvecklingsledare stadsutvecklingsenheten, Göteborgs stadsmuseum
vanja.larberg@kultur.goteborg.se

Göteborgs Stads telefonväxel
031-365 00 00