Kartläggning: Var finns kulturen i staden?

När Göteborg växer och förändras har Kulturförvaltningen ett uppdrag att bygga upp kunskap om var kulturen finns i staden. Syftet med kartläggningen var att i pågående förändring av staden kunna hävda de befintliga kulturvärdenas platser i staden. För att möjliggöra detta togs en digital enkät i Maptionnaire fram. 

Vad är Maptionnaire?
Enkäten vände sig till dig som verkar inom konst- och kulturlivet om var i Göteborg din verksamhet har lokal/plats och om lokalen/platsen är ändamålsenlig.

Varför gjordes det här?
Kulturförvaltningen samarbetar i det pågående arbetet för en ny översiktsplan för Göteborg. Syftet med detta arbete är att i pågående förändring av staden kunna hävda de befintliga kulturvärdenas platser i staden. Det är ett långsiktigt arbete med tidshorisonter på vad som kan förändras i framtiden.

Göteborgs Stad behöver mer kunskap om situationen för kulturutövare när det gäller ändamålsenliga lokaler.  När kunskap finns, kan det spela in i att anpassa förvaltningens strategier för att stötta det fria kulturlivet och informera Göteborgs stadsplanerande funktioner.

För översiktsplanen ansvarar stadsbyggnadskontoret. Den är inte juridiskt bindande, men är ett strategiskt dokument för hur staden på längre sikt ska använda mark och vatten. Läs mer om arbetet med nya översiktsplanen.

Resultatet
När kartläggningen är genomförd kommer kulturförvaltningen att analysera kartan och förmedla kunskapen till planerande funktioner inom Göteborgs Stad. Kartan är en allmän handling och kan begäras ut via kultur@kultur.goteborg.se 

Kulturvärden i fokus
Det finns olika kulturvärden i sammanhang för stadsplanering. I Göteborgs Stad har värdena delats in i fem kategorier som gör det tydligare i dialogen kring samverkan och planering: Kulturmiljövärden, Kulturella mötesplatser, Konst, Kreativa verksamheter samt Identitet.

Kontaktpersoner på Göteborgs Stads kulturförvaltning:
Malin Schiller, utvecklingsledare kulturstrategiska avdelningen
malin.schiller@kultur.goteborg.se

Vanja Larberg, utvecklingsledare stadsutvecklingsenheten, Göteborgs stadsmuseum
vanja.larberg@kultur.goteborg.se

Göteborgs Stads telefonväxel
031-365 00 00