Mellanrum

en samtalsserie om staden och människan

Mellanrum är den populära samtalsserien om arkitektur, stadsutveckling och hållbar utveckling i Göteborg, som anordnas en gång i månaden på Göteborgs stadsmuseum. Under våren 2017 diskuteras ämnen som urbana allmänningar, gröna rum, tillfälliga containerboenden och cykelns roll i stadsutvecklingen.

Mellanrum är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Chalmers arkitektur och samhällsbyggnad, Göteborgs Universitet, Mistra Urban Futures och Göteborgs stad S2020.

KOMMANDE FÖRELÄSNINGAR

Mellanrum 26 april: Urbana allmänningar som förändringskraft
Allmänningar – commons – är ett begrepp som fått en delvis ny betydelse i olika samtida sammanhang. Enkelt uttryckt är commons en tillgång som förvaltas gemensamt, eller blir till, genom ett gemensamt skapande. Hur ser då urbana allmänningar ut? Vilken möjlighet har urbana allmänningar att förändra sätt att leva i staden, att använda staden och att forma stadens nutid och framtid?
Foajén 17.00

Mellanrum 31 maj: Vandringar och sittningar i staden
​I det sista Mellanrummet innan sommaren undersöker vi metoderna stadsvandringar och stadssittningar. Vi får höra om välkomstvandringar på modersmål för nyanlända, om flera decenniers trottoarturism och om hur en stadssittning kan utformas så att den passar alla. Om vädret tillåter hålls den senare delen av seminariet utomhus.
Foajén 17.00

Tidigare föreläsningar

Här presenteras textmaterial och videos från tidigare föreläsningar.

Mellanrum 29 mars: Att vara ute och cykla – om cykeln som möjliggörare för socialt hållbar stadsutveckling 
En cykel är inte bara en cykel. Den innebär frihet att kunna röra sig var man vill i staden utan nästan ingen kostnad alls. Den är också en möjliggörare för möten och integration i samhället. Kom och bli inspirerad av en rad olika initiativ som lyfter cykelns roll i stadsutvecklingen. Ta även del av hur Göteborg stad planerar för cykel, i syfte att uppnå ett mer jämlikt Göteborg.

Mellanrum 82: Grönt för alla
Parker - rum för människor i vardagen. Till stadens offentliga rum ska alla vara välkomna. Hur jobbar Göteborg för att göra det gröna till rum för alla? Kom, lyssna och ställ dina frågor till Göteborgs stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård som berättar om mål och strategier. Landskapsarkitekterna Dafni Sarakinis och Emma Uvenberg berättar om sin tankar bakom ”Skriv ihop Göteborg!” , en pop-up park som visades på utställningen Gothenburg Green World sommaren 2016.

Mellanrum 81: Nöden har också lagar
Svårigheten att komma in på bostadsmarknaden idag är högst kännbar för många. I Frihamnen ska 2017 byggas tillfälliga bostäder för nyanlända och studenter, delvis i containerboende. Vi diskuterar hur bostaden som grundlagsskyddad rättighet kan hävdas i en nödsituation. Claes Caldenby ger en historisk bakgrund till nödbostäder och vad vi kan lära av det. Kristoffer Nilsson, Stadsbyggnadskontoret, berättar om de tillfälliga bostäderna i Frihamnen.  

Mellanrum 80: Stad till salu
Mellanrum i december brukar vara vigt åt litteraturen. Därför flyttar Mellanrums julmingel i år till Göteborgs litteraturhus! Kom och avsluta året med oss i Lagerhuset på Heurlins plats, och lyssna på Catharina Thörn som berättar om sin nya bok "Stad till salu: Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde". Tillsammans med Mats Franzén och Nils Hertting skriver hon om vad som händer med det offentliga rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens om investeringar och turistströmmar. Bokens exempel är hämtade från Göteborg och Stockholm.
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 79: Tillit i staden
Tillit beskrivs ofta som kittet som håller ihop vårt samhälle. Det är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara socialt hållbart. I en tid av globalisering och ökade samhällsklyftor kan vi se att tilliten och delaktigheten i samhället minskar och utmanas. Välkommen till en kväll där du får ta del av berättelser från engagerade medborgare och tjänstepersoner som bestämt sig för att göra skillnad och öka tilliten i Göteborg.
Se ett filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 78: Är Framtiden i Hammarkullen? Kanske...
Vi följer upp förra månadens diskussion om AB Framtiden och samhällsbyggande. Denna gång med fokus på Hammarkullen. Bostadsbolaget köpte nästan 900 lägenheter med stort renoveringsbehov tidigare i år, samtidigt står en nyproduktion för dörren. Hyresgästföreningen organiserar sig för att bli delaktig i denna spännande process. Hur lyckas inblandade parter formulera en gemensam väg? 
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 77: Bostadsbyggande i framtiden
Målet är 1400 nya lägenheter per år. Bostäder som ska ligga i framkant när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Framtidens VD Mariette Hilmersson berättar om planerna och samtalar om bostadsbyggandet och framtiden med Ola Nylander, professor på Chalmers och initiativtagare (2015) till att starta ett Centrum för boendets arkitektur. Hur kan man tänka långsiktigt samtidigt som man löser de akuta problemen?
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 76: Linbanor och Hållbar tillgänglighet - för vem och hur?
Hur kan vi skapa bättre möjligheter för alla att ta del av stadens kvalitéer? Kan linbanor vara en del av lösningen? Ana Gil Solá, forskare vid Göteborgs universitet, berättar hur man kan förstå socialt hållbar tillgänglighet i transportsystemet. Emma Josefson och Per Bergström Jonsson från trafikkontoret, Göteborgs stad, berättar om arbetet med att etablera linbanor i Göteborg. Moderator: Marian Söderholm GR. 
Se filmklipp från kvällen här. 

Mellanrum 75: Kameler i Angered och fiskar i stadshuset
Grön affärsutveckling i Göteborg – hur kan det bidra till nya jobb och minskad segregation? Bekanta dig med några av alla de nya initiativ som nu startar! Medverkar gör bland annat företrädare för Stadsjord och Angereds kamelcenter.  
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 74: Göteborg i förändring i tider av flykt
Göteborg har under hösten tagit emot många flyktingar och därmed fått nya medborgare och nya utmaningar. Det är en angelägenhet som påverkar oss alla. I forumet Mellanrum vill vi öppna för ett samtal om hur de förändringar staden nu genomgår kan bidra till utvecklingen av en solidarisk stad. Hur kom flyktingarna hit? Hur togs de emot? Vart tog de vägen sen och vad gör vi nu?  Hör en berättelse om själva flykten, om hur de som kom togs emot i Göteborg och hur olika organisationer arbetar med att skapa goda förutsättningar för individen i staden och regionen. 
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 73: Live and let live - Ringön!
Om återbruk, produktion och småskalighet vid Göteborgs norra älvstrand. På Ringön pågår olika slags reparation, återvinning och produktion i butiker, verkstäder och konstnärsateljéer. Ringön är en resurs för det ständiga underhållet av byggnader, kulturuttryck, prylar och fordon som krävs för att staden ska kunna fortleva. Dokumentärfilmaren Kristina Meiton och forskaren Gabriella Olshammar visar dialoger med de människor som har sitt vardagsliv på Ringön och lyfter frågor kring hur småskaligheten kan inkluderas i utvecklingen av staden.
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 72: Politikerpanel: Hög exploatering och livet mellan husen
I centrala Göteborg planeras stora förtätningsprojekt under de kommande åren. I ett samarrangemang med Centrum för Byggnadskultur lyfts frågor om hur täthet i de nya planerna påverkar möjligheten för ett hållbart stadsliv. Finns det en gräns där andra mål som barnperspektivet och ett jämlikt Göteborg blir lidande? De ledande politikerna i stadens centrala nämnder samtalar om de aktuella förtätningsplanerna.
Se filmklipp från kvällen här.

Mellanrum 71: Den urbana fronten - makten över staden
Fotografen Katarina Despotovic och urbansociologen Catharina Thörn presenterar sin nya bok "Den urbana fronten: En dokumentation av makten över staden". Boken beskriver stadsomvandlingen i Kvillebäcken och frågar i vems intresse den bedrivits och vilka konsekvenser den får. Stadsarkitekt Björn Siesjö ger sin syn på vilka lärdomar staden kan dra för den fortsatta planeringen av Älvstaden. 
Se filmklipp från kvällen här.

FRÅN TIDIGARE MELLANRUM