Stadsutveckling

Rapporter om Kommersen

Varför Kommersen bör bevaras

Läs varför Stadsmuseet tycker att Kommersen är så viktig att bevara när man planerar för nya Norra Masthugget! Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad Stadsmuseets Kulturmiljöenhet sett för värden kopplade till Kommersen. Du hittar Kulturmiljöenhetens rapporter i sin helhet i pdf-format längst ner på sidan.

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna synpunkter på förslaget, fram till den 1 september. Du kan lämna synpunkter direkt på stadsbyggnadskontorets hemsida.
 

SAMMANFATTNING - VARFÖR KOMMERSEN BÖR BEVARAS
Kommersen kan ses som ett exempel på en kulturell förtätning som väl svarar mot stadens övergripande vision om den hållbara staden. Kommersens värden och komplexa väv av mänskliga relationer är ett befintligt exempel på en mötesplats där stadens visioner fått liv och fungerande gestalt. Kommersen genererar lösningar på några av stadens urbana problem som arbetslöshet, ensamhet, brist på sammanhang och segregation. Dessa fem värden har identifierats och arbetats vidare med:

Värde som minne & ankare
Det tillbyggda skjul som Kommersen huserar i har följt med i Norra Masthuggets förändring under mer än 100 år. Med utgångspunkt i den historiska förändringen är det tydligt att byggnaden besitter ett värde som minne från trävaruindustrin men också som en rest av den ursprungliga blandstaden som fanns i området under 1900-talet. Byggnadens kontinuitet på platsen fungerar också som ett slags ankare i meningen att människor som idag brukar platsen upplever en förankring i tid och rum i relation till byggnaden. En äldre byggnad i ett nybyggt området kan tjäna som en förankringspunkt som möjlig gör för invånare att skapa relationer till det nya och blir därigenom meningsskapande.

Ekologiskt värde – resursanvändning
För Kommersens försäljare är loppmarknaden en möjlighet att göra sig av med sitt överskott av kläder och prylar. Det finns ett starkt incitament hos göteborgare att låta kläder och prylar få ett nytt liv hos någon annan. Det har blivit något av en ”folkrörelse” och Kommersen är en av de arenor som möjlig gör detta.

Värde som (integrationsskapande) mötesplats
Utöver de kommersiella verksamheterna finns också en tydlig social dimension. Genom Kommersens verksamhet blir försäljare och besökare en del av en gemenskap som genererar en känsla av sammanhang. Här skapas relationer mellan människor som överbryggar variabler som etnisk bakgrund, ålder och social klass. Kommersens värde som integrerande mötesplats berör inte bara Göteborg utan sträcker sig ut i Västra Götalandsregionen och i viss mån utanför Sveriges gränser.

Estetiskt värde och värde som landmärke
Vid mitten av 2000-talet fick några av Göteborgs främsta graffitikonstnärer tillåtelse att dekorera Kommersens fasader. Graffitins estetiska värde berör och kommunicerar med stadens invånare och skapar en kreativ lekfullhet i området. Graffitikonsten i kombination med byggnadens tydliga karaktär och placering som solitär bland parkeringsytorna skapar sammantaget även ett värde som landmärke.

Värde som alternativ ekonomi
Kommersens verksamhet har med sin låga tröskel socialt och ur tillgänglighetssynpunkt också värde som alternativ ekonomi. Den erbjuder möjlighet för konsumtion även för de fattigaste – mitt i centrum. Kommersen gynnar även småskalig verksamhet och kan fungera som en inkubator för nya företagare, där människor med små resurser får möjligheter att starta upp en verksamhet i väntan på att de kan öppna eget. Även företagare som upp levt konkurs kan nyttja ytan för att komma på fötter igen. Loppmarknaden är också en plantskola där barn och unga socialiseras in i en ekologisk medvetenhet. Sammantaget gör detta Kommersen till ett alternativ till den ordinarie konsumtionskultur som annars dominerar staden.