Göteborg förstärkt

”Göteborg förstärkt” är en rapportserie och en metod för att lyfta fram och stärka kulturarvet. Arbetssättet har vuxit fram på Göteborgs stadsmu­seum under de senaste åren och är fortfarande under utveckling. I nuläget handlar det om att analysera aspekter av riksintresset för kulturmiljövården "Göteborgs innerstad”, lyfta dess styrkor och svagheter och hitta förstärkande åtgärder. Kärnan är de värdebärande byggnader och strukturer som finns bevarade till idag.

Kulturmiljövision 1 (2015):
"Göteborg förstärkt: Fästningsstaden".
Rapporten "Fästningsstaden Göteborg" vidareutvecklades till hand­lingsprogrammet "Göteborg förstärkt: Fästningstaden"

Kulturmiljövision 2 (2018):
"Göteborg förstärkt: Landerierna" 
Målsättningen är att även denna kul­turmiljövision ska konkretiseras i ett handlingsprogram.