Stadsutveckling

stadsutveckling, Kulturmiljö & arkeologi

Kulturmiljön är en del av våra samlade resurser, vår miljö i dess vidaste bemärkelse, som måste förvaltas på ett långsiktigt och hållbart sätt.  På Stadsutvecklingsenheten arbetar vi med detta. På enheten arbetar bebyggelseantikvarier, antikvarier och arkeologer.

Bland annat arbetar vi med förstudier, bedömningar, arkeologiska förundersökningar och undersökningar,  plan- och bygglovsärenden, kunskapsunderlag och rådgivning.

nominerad bok

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg. D. III, Moderna Göteborg var en av 10 nominerade böcker till Årets Göteborgsbok 2017. Vann gjorde boken Göteborgsadresser med betydelse III – i stort och smått, av Claes Rydholm. Trafik-nostalgiska förlaget, 2017.

UPPDRAG AV KULTURNÄMNDEN
Enhetens huvudansvar är förvaltningens arbete i stadens planprocess för att säkerställa och dokumentera kulturvärden (kulturhistoriska, estetiska och sociala) utifrån följande styrdokument och lagar:
Plan- och bygglagen
Kulturmiljölagen
Göteborgs stads kulturprogram
Kulturmiljöprogram för Göteborgs stad

Stadsutvecklingsenheten är en remissinstans vid plan- och byggfrågor i staden. I uppdraget ingår också att förmedla kunskap och forskningsresultat för allmänheten. Det gör vi i föredrag, visningar, seminarier, publikationer, kulturmiljörapporter, arkeologiska utgrävningar, arkeologimontern i museets foajé och löpande i museets utställningar.

Har du sett det här?

Upptäck Göteborg - din digitala guide!
Sök bland vår arkeologiska rapporter och kulturmiljöutredningar
Utställningen och mötesplatsen Urbanum - människorna bygger staden
Bli fornminnesfadder

KONTAKT
031-368 36 00
stadsmuseum@kultur.goteborg.se