Göteborgs namnberedning

Vad är det första man frågar när man kommer till en plats: var ligger det, vad heter det? Det skulle vara svårt att hitta i staden om gatorna, vägarna och torgen inte hade namn, såväl för turisten som för brandkåren!

I Göteborg finns en särskild namnberedning som arbetar med att ta fram förslag till vad våra stadsdelar, trafikleder, gator, broar, hamnar, parker, torg, sjukhus, skolor och vägar ska heta. Förslagen läggs fram till kulturnämnden för beslut.

Håller reda på namn på gator och torg
Namnberedningen bestämmer även vad spårvägs- och busshållplatserna ska heta. I namnberedningen sitter representanter för de politiska partierna. Till dess uppgifter hör att lägga fram namnförslag på gator och torg, men också se så att det inte blir dubbleringar, likalydande namn eller namn som kan vara svåra att uppfatta. Namn på gator, torg, parker och liknande kallas för ortnamn. När nya ortnamn bestäms brukar Kulturnämnden se på hur man namngivit tidigare för att anpassa namnet till orten.

I dag har bostadsadressen också en säkerhetsaspekt. När olyckan är framme gäller det att hitta rätt och det utan tidsspillan. Ortnamn är en förutsättning för att blåljusmyndigheterna, socialtjänst med flera ska kunna hitta rätt.

Bakom namnen finns en berättelse
Att värna om gatunamnen är en fråga  som bidrar till att skapa kontakt med och väcka intresse för det förflutna. I gatunamnen kan man avläsa stadens historia, geografi, flora och fauna. Män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats, har fått gator och platser uppkallade efter sig. Allteftersom staden breder ut sig bevaras den gamla bygdens historia i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor.

Så arbetar namnberedningen
Vid handläggningen av ärendena har beredningen stor hjälp av Dialekt- och ortnamnsarkivet, hembygdsföreningar, Stadsbyggnadskontorets arkiv, Stadsmuseet och enskilda personer. Till namnberedningen kommer även in förslag på personer, som man anser skulle kunna få en gata eller plats uppkallad efter sig. Ett villkor är i första hand att personen skall ha varit död i minst fem år. Från denna regel finns endast tre undantag: Torgny Segerstedts, Olof Palmes och Raoul Wallenbergs namn.

Namnberedningens ansvarsområden
Namnberedningen har en särskild instruktion senast reviderad och fastslagen av kulturnämnden 2014-03-27. Enligt instruktionen har namnberedningen till uppgift att:

Upprätta och till kulturnämnden lämna förslag till namn eller till ändring av namn på stadsdelar, trafikleder, gator, vägar, broar, hamnar samt parker, torg och andra öppna platser. Där så bedöms erforderligt sker detta efter samråd med brukare och ägare.

Vid behov biträda nämnder och styrelser vid upprättande av förslag till namn på sjukhus, äldreboenden, skolor, idrotts- och friluftsanläggningar, förvaltningsbyggnader, bostads- och industriområden, trafikplatser med mera.

Till kulturnämnden avge yttrande över av nämnder och styrelser till beredningen överlämnade förslag till namn på objekt som anges under punkt 2.

Du kan läsa mer om namnberedningens uppdrag här.

Kontakt
Vill du komma med förslag till ett nytt gatunamn? Tänk då på att det måste vara unikt och gärna ha en lokal, historisk anknytning. Kontakta namnberedningen med ditt namnförslag. Det finns en bok där du kan läsa mer om de namn som redan finns i staden. Den heter Göteborgs gatunamn 1621-2000 och finns att låna på biblioteken.

Göteborgs Stads namnberedning
c/o SBK
Box 2554
403 17 Göteborg

Handläggare Sanja Peter
031-368 36 12
sanja.peter@kultur.goteborg.se

Namnberedningens ledamöter
(september 2018)

Jörgen Linder (s) Ordf
linder.jorgen0614@gmail.com

Lars O. Carlsson (m)
tankeochtext@gmail.com

Tore Hagman (kd)
Thore.Hagman@ssrs.se

Sigbrit Lindberg (m)
sigbrit.lindberg@telia.com

Bettan Anderesson (v)
bettanbox@telia.com

Gunnar Larsson (s)
gunnar.larsson@mac.com

Arne Pineus (l)
arne.pineus@auktionsverket.se

Tina Wallenius (mp)
tina.wallenius@kultur.goteborg.se