Göteborgs namnberedning

Håller reda på namn på gator och torg

Till namnberedningens uppgifter hör att lägga fram namnförslag på gator och torg, men också se så att det inte blir dubbleringar, likalydande namn eller namn som kan vara svåra att uppfatta. Att värna om gatunamnen är också en viktig kulturgärning som bidrar till att hålla historien levande, skapa kontakt med och väcka intresse för det förflutna.

I dag har bostadsadressen också en säkerhetsaspekt. När olyckan är framme gäller det att hitta rätt och det utan tidsspillan.

Bakom GATUnamnen finns en berättelse

I gatunamnen kan man avläsa stadens historia, geografi, flora och fauna. Män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats, har fått gator och platser uppkallade efter sig. Allteftersom staden brer ut sig bevaras den gamla bygdens historia i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor.

Så arbetar namnberedningen

Vid handläggningen av ärendena har beredningen stor hjälp av Dialekt- och ortnamnsarkivet, hembygdsföreningar, Stadsbyggnadskontorets arkiv, Stadsmuseet och enskilda personer. Till namnberedningen kommer även in förslag på personer, som man anser skulle kunna få en gata eller plats uppkallad efter sig. Ett villkor är i första hand att personen skall ha varit död i minst fem år. Från denna regel finns endast tre undantag: Torgny Segerstedts, Olof Palmes och Raoul Wallenbergs namn.

kontakt

Göteborgs stads namnberedning
c/o SBK
Box 2554
403 17 Göteborg

Handläggare Mats Sjölin
031-368 36 47
mats.sjolin@kultur.goteborg.se